Estrategia digital de Centre

Passeig Santa Bàrbara, 1, bis
17300 Blanes, Girona
Tel. 972 33 30 87
[email protected]

Presentació de la EDC

INTRODUCCIÓ 

L’escola Cor de Maria Blanes es troba ubicada a la vila de Blanes (LaSelva). El municipi de Blanes és el primer poble costaner de la província de Girona, es coneix com el Portal de la Costa Brava. Limita amb els municipis de Lloret de Mar, Palafolls, Malgrat de Mar i Tordera. Actualment, té aproximadament 39.000 habitants amb una extensió de 18,29Km².  

El principal motor econòmic de la vila i dels voltants és el turisme. La pesca també té un pes important. Blanes disposa d’una zona hotelera, de càmpings i comerços per atendre la demanda dels visitants. Les zones de cultiu i la indústria han anat perdent força. Tot i disposar d’un polígon industrial, aquest es destina en gran part al sector serveis. Estem davant, aleshores, d’un poble turístic, amb una població d’origen divers dels seus habitants. Aquesta població treballa intensament durant l’estiu, malgrat que alguns serveis romanen també durant l’hivern. De tot això, el sector escolar se’n sent: les vacances escolars no coincideixen en absolut amb les familiars. És per això que han proliferat els negocis destinats a acollir infants i joves durant el període estival.  

El centre està situat al veïnat de Mont-ferrant. El nivell econòmic i cultural és mitjà, sense gaire situacions socioeconòmiques desfavorables i amb el català com a llengua més usada en les relacions quotidianes. 

Els nostres alumnes són de classe mitjana, però també comptem amb famílies de nivell socioeconòmic més baix procedents d’altres sectors de la vila. Des de I3 es fa una integració a l’aprenentatge del català com a llengua vehicular d’ensenyament i de cohesió social. Si es dona el cas que un alumne sigui d’incorporació tardana, des de l’escola se li proporcionen els mitjans escaients, segons els recursos que es disposi i les necessitats que es presentin, per facilitar-li la integració dels aprenentatges en llengua catalana. Amb les famílies utilitzem el català tant en l’àmbit oral com escrit. Si de manera puntual ens trobem amb famílies que no dominen cap de les llengües del centre, sol·licitem la mediació de traductors per aconseguir relacionar-nos i assolir una entesa pel que fa a entrevistes, informes… No obstant això, es fa una acollida de les famílies nouvingudes amb la llengua que els sigui més fàcil fer-se entendre dins les llengües de l’escola; de manera gradual es fa la introducció a la llengua catalana.  

La nostra població disposa de sis escoles bressol: tres municipals i tres privades. Pel que fa a escoles d’Educació Infantil i Primària, consta de set centres públics i dos concertats (aquests darrers també ofereixen l’ESO). Disposa també de tres instituts de Secundària, Batxillerat i FP. 

Entenem l’aprenentatge com un progrés individual de l’alumne, que s’origina en les capacitats de cadascú i promou l’assoliment de noves competències, entre d’elles, la competència digital. L’ensenyament serà significatiu i interdisciplinari, considerant sempre els coneixements previs i el ritme personal de progrés.  

La nostra fita és que el nostre alumnat, en finalitzar Secundària, hagi sistematitzat raonablement la responsabilitat, la cultura de l’esforç, el respecte i la capacitat crítica i d’anàlisi. Volem que l’alumnat sigui feliç, gaudint del procés d’aprenentatge i que surti del centre ben preparat per a cursar estudis postobligatoris i per a la vida en general. Per tant, que tingui uns bons resultats educatius. 

Per aquest motiu i, per tal d’adaptar-nos al context i respondre a les necessitats de la societat actual, cal que els nostres alumnes, acompanyats de tots els membres de la nostra comunitat educativa, adquireixin les destreses i habilitats pròpies de la competència digital per tal que es puguin desenvolupar plenament i amb garanties d’èxit al llarg del seu futur tant personal com laboral.

DIAGNOSI

L’informe de centre SELFIE aplega les opinions de l’equip directiu, el professorat i l’alumnat i les compara.

La informació recollida a SELFIE ofereix al centre una instantània de quin punt es troba actualment en relació amb l’estratègia i la pràctica en l’ús de les tecnologies digitals d’ensenyament i aprenentatge.

Els resultats de la SELFIE serveix de base per identificar i analitzar les fortaleses i les debilitats i crear un pla escolar en relació amb l’ús de les tecnologies digitals per donar suport a l’aprenentatge.

A infantil i primària

A Secundària

Enquestes a les famílies

A partir dels resultats obtinguts a l’eina SELFIE i les enquestes ens permet identificar i analitzar les fortaleses i debilitats i crear un pla en relació a l’ús de les tecnologies digitals per donar suport a l’aprenentatge.

Debilitats

Tot i que hi ha  suficients dispositius digitals per facilitar l’aprenentatge, cal un pla de renovació i millora de dispositius.

Poca reflexió i intercanvi d’experiències i bones pràctiques en l’ús de les tecnologies a l’aula.

Manca de formació digital del claustre.

Poca utilització de les eines digitals per fomentar el feedback, la coavaluació  i la reflexió de l’aprenentatge.

Poca creació de contingut digital propi.

Tenir un pla d’acollida digital per a docents, famílies i alumnes.

Amenaces

Després de la formació FIC, cal continuar la reflexió pedagògica en matèria digital.

Percentatge d’alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions econòmiques desfavorides en alça.

Desconeixement de seguretat a les xarxes per part de les famílies i comunicat educativa.

Fortaleses

Una bona infraestructura amb dispositius digitals a cada aula (ordinador+pantalla, PDI i panells tàctils). 

El professorat fa ús d’activitats digitals per motivar l’alumnat i fomentar la creativitat i la col·laboració entre l’alumnat.

Facilitat en comunicació digital (videoconferències, xats amb Teams, xarxes socials…)

Tecnologia digital com a eina de comunicació, recollint el seu ús a la documentació interna de centre.

Tenir la web clara, entenedora i amb tota la documentació de centre a disposició.

Oportunitats

Una bona infraestructura amb dispositius digitals a cada aula (ordinador+pantalla, PDI i panells tàctils). 

El professorat fa ús d’activitats digitals per motivar l’alumnat i fomentar la creativitat i la col·laboració entre l’alumnat.

Facilitat en comunicació digital (videoconferències, xats amb Teams, xarxes socials…)

Tecnologia digital com a eina de comunicació, recollint el seu ús a la documentació interna de centre.

Tenir la web clara, entenedora i amb tota la documentació de centre a disposició.

Objectius

Una vegada analitzada la diagnosi concretem els nostres objectius per tal de seguir desenvolupant la competència digital del centre, els alumnes i el professorat.

Aquests objectius formaran part del PEC dins l’apartat que reflecteix la visió d’escola pel que fa a l’àmbit digital.

La selecció dels 5 objectius sorgeix d’una priorització en quant a les necessitats de l’escola.

Aquests objectius impliquen diverses estratègies i actuacions que s’aniran desenvolupant al llarg de tres anys. La temporització d’aquests s’ha fet seguint diversos criteris com ara les necessitats, els recursos disponibles, el grau de maduresa digital, etc.

L’assoliment dels objectius tindrà associat una sèrie d’indicadors per tal de poder mesurar el grau d’aplicació, qualitat de l’execució i el grau d’impacte tenint en compte el criteri d’acompliment de cadascun dels indicadors.

 

     • Elaborar estratègia digital de centre + Elaborar Pla Acollida Digital
     • Utilització de les eines digitals per recollir les evidències de l’avaluació.
     • Desenvolupament professional continu del professorat (infantil, primària i secundària).
     • Disposar dels aparells tecnològics adaptats a les necessitats de les escoles
     • Seqüenciació de continguts digitals per millorar la competència digital de l’alumne.

 

Planificació

Entenem per planificació l’organització i seguiment d’aquelles actuacions destinades a assolir els objectius que hem determinat. La planificació és una tasca necessària per aconseguir avançar cap als objectius que ens hem marcat i que es pot dur a terme dins la Comissió d’Estratègia Digital de Centre.

Per cada objectiu, hem dissenyat activitats que permetin el seu assoliment. Igual que passava amb la selecció d’objectius, cal ser realista a l’hora de determinar les activitats que es realitzaran i cal prioritzar aquelles que més poden apropar-nos a l’objectiu.

Un cop dissenyades les activitats, cal planificar el seu desenvolupament. Per cada activitat, hem determinat:

Recursos necessaris pel que fa a infraestructures, maquinari, recursos humans i temporals (reunions, hores destinades a organitzar i implementar les actuacions, etc.)

Distribució de responsabilitats.

Temporització.

Activitats

Avaluació

Al finalitzar cada curs escolar es valorarà  la realització de les activitats planificades per al curs que finalitza i l’assoliment dels objectius.

Amb aquesta valoració es posarà valor a l’indicador i se’n comprovarà l’assoliment. L’anàlisi posterior anirà orientat a valorar  si l’objectiu ha estat assolit:

 

 1. Si ho ha estat, es valorarà com consolidar-lo
 2. Si no ho ha estat, s’establiran les mesures per corregir-ho o millorar-ho
  1. Modificant els activitats
  2. Modificant les temporitzacions
  3. Modificant el propi objectiu si les circumstàncies han canviat o així es marca